ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လံုးခ်င္း(ငွား)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

အင္းစိန္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ငွား)

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၆ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၈၀'x၁၂၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၇၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၈ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၈၀'x၈၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၆ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၅၀’x၁၅၀’   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း (ငွား)

ဗိုလ္တေထာင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅’x၅၈’   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၅၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း (ငွား)

လသာ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀’x၆၀’   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း (ငွား)

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၇’x၆၄’   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၂၈ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း (ငွား)

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၅’x၆၀’   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္ခန္း (ငွား)

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅’x၄၀’   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။